Algemene Voorwaarden AutoTheorieDag.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.autotheoriedag.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door AutoTheorieDag.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AutoTheorieDag.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AutoTheorieDag.nl.

Auteursrechten

Het auteursrecht als mede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve ontwerpen van de lesmethodes, alle inhoudt van de website en de sociale media platformen berusten bij AutoTheorieDag.nl. De auteursrechten die berusten op de software van derden verleent AutoTheorieDag.nl voor gebruik van de software geen recht van gebruik van de intellectuele eigendomsrecht. De cursist dient enkel het software te gebruiken voor eigen gebruik ter voorbereiding op het theorie-examen. De licentie geldt slechts nadat de cursist aan zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan. 

Verificatie persoonsgegevens bij aanvang van de cursus

Bij aanvang van onze cursus dient de cursist een ID-kaart, rijbewijs of paspoort te overleggen met de docent, zodoende kan de docent de cursist als persoon verifiëren. Zo weten wij van AutoTheorieDag.nl zeker dat jij degene bent die zich voor de cursus heeft aangemeld en kan ieder ander geen misbruik maken van jouw identiteit. Dit is ter bescherming van jouw privacy en om identiteitsfraude te voorkomen zoals digitale diefstal door middel van het BSN-nummer. Bij akkoord van de docent kan je aan de cursus deelnemen. Bij het niet kunnen/willen tonen van je legitimatie is de docent ten alle tijden gemachtigd om je de toegang tot de cursus te ontzeggen zonder recht van geld teruggave van de cursus kosten. Dit is de verantwoordelijkheid van de cursist, hiervoor is AutoTheorieDag.nl niet aansprakelijk. 

(Win)acties

Indien jij hebt deelgenomen aan een (win)actie van AutoTheorieDag.nl op een van onze sociale media kanalen, nemen wij uitsluitend persoonlijk contact met jou op indien je gewonnen hebt. De gegevens die je aan ons dient te verstrekken om te kunnen participeren aan onze (win)acties gebruiken wij enkel om onze acties te analyseren.

Aangeboden lesmethoden en de kosten 

AutoTheorieDag.nl heeft twee verschillende lesmethoden namelijk: online en klassikaal. Hiervoor zijn verschillende bedragen gerekend; online €49,99,- euro inclusief BTW en voor de lesmethoden klassikaal €69,99,- inclusief BTW. AutoTheorieDag.nl heeft ten alle tijden het recht de prijzen te wijzigen. Alle bedragen zijn exclusief €33,- CBR-examen kosten. Het theorie examen dient de cursist zelf te reserveren via www.cbr.nl de cursist is hier zelf verantwoordelijk voor. 

Bewijs van betaling

Bij aankomst op locatie dient de cursist de betaling te voldoen aan de balie bij de desbetreffende docent. De betaling dient ondertekend te worden door beide partijen d.m.v. een handtekening dat dient als betalingsbewijs. Indien gewenst kan de cursist het betalingsbewijs meekrijgen. Ook heeft de cursist de mogelijkheid om online via IDEAL de betaling te voldoen. Indien de cursist niet aan de betalingsverplichting kan/wil voldoen wordt de toegang tot de cursus per direct ontzegd.

CBR-examen

AutoTheorieDag.nl acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor niet behaalde resultaten op het gemaakte CBR-examen van de cursist. Indien de cursist voor dit examen zakt, heeft de cursist recht op het één keer terug komen voor de theoriedag. Exclusief € 33,- CBR-examen kosten. Dit moet binnen een termijn van 3 maanden ingepland worden daarna heeft de cursist hier geen recht meer op. Dit recht geldt voor alle cursisten betreffende de lesmethode klassikaal en online.

Ongewenst gedrag en verstoren van de cursus

Alle docenten van AutoTheorieDag.nl dienen ongehinderd hun werk te kunnen doen. Ook alle cursisten dienen ongestoord en in een fijne sfeer hun cursus te kunnen volgen. Indien een cursist zich niet aan de regels van AutoTheorieDag.nl houdt en de les verstoort, heeft de docent altijd het recht de cursist de cursus te ontzeggen en dient de cursist zonder tegenspraak de cursus per direct te verlaten. De cursist heeft hierin geen recht op restitutie van het cursusgeld. Bovendien kan AutoTheorieDag.nl op geen enkele manier schadeplichtig worden gehouden tegenover cursist. 

Mobiel niet toegestaan of uitgeschakeld voor betreden van lokaal

Het is niet toegestaan om het cursuslokaal van AutoTheoriedag.nl te betreden met je mobiel en/of ander beeld/geluid apparatuur, de mobiel dient uitgeschakeld te zijn op het moment van de cursus. Dit om te voorkomen dat er beeld en/of geluidsopnames van de cursus worden gemaakt dit is ten strengste verboden. Als de cursist zich niet aan de regels houdt en AutoTheorieDag.nl schade toebrengt in elke vorm van zijn, is de cursist hier zelf aansprakelijk voor en dient de cursist een geldboete van € 50.000,- aan AutoTheorieDag.nl te betalen. De cursist heeft geen recht dit te weigeren. 

Annuleren van de cursus 

De cursist heeft het recht de cursus te annuleren. De cursist dient minimaal 5 werkdagen van tevoren de cursus te annuleren. De cursist heeft dan recht op geld teruggave van de lesmethode waarvoor de cursist zich heeft aangemeld dit is exclusief € 33,- CBR-examen kosten. De cursist kan enkel in samenspraak met AutoTheorieDag.nl de cursus data wijzigen. Annuleert de cursist de cursus 4 werkdagen van tevoren dan wel tot op de cursusdag zelf of bij absentie is dit niet kosteloos hierbij worden de cursus kosten alsnog in rekening gebracht dit ten aanziende van het te laat annuleren van de cursus. Dit betreft ook alle mogelijke gevallen van onmacht hierbij enkele voorbeelden genoemd: ziekte, vertraging/stakingen van openbaarvervoer, (onverwachts) overlijden naasten etc. AutoTheorieDag.nl kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden. Indien relevant zijn wij genoodzaakt incassowerkzaamheden uit te voeren. Alle hiervoor gemaakte kosten is AutoTheorieDag.nl genoodzaakt dit door te berekenen aan de cursist.

Reputatieschade 

Het is ten strengste verboden voor de cursist negatieve of onjuiste uitlatingen te doen over AutoTheorieDag.nl. Als de cursist zich hier schuldig aanmaakt en AutoTheorieDag.nl enig schade toebrengt, is de cursist verantwoordelijk voor reputatieschade aan het bedrijf. Maakt de cursist zich schuldig aan reputatieschade dan leggen wij de cursist een boete op van € 50.000,- De cursist is verplicht deze boete te voldoen. 

Geheimhouding

De cursist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij heeft opgedaan in het kader van de theorie cursus en alle verkregen informatie hiervan. Alle informatie is strikt persoonlijk voor de cursist en enkel te gebruiken voor zijn eigen doeleinden namelijk het behalen van zijn/haar theorie-examen. 

AutoTheorieDag.nl behoudt het recht de door ons geleverde dienst van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt overgebracht. 

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AutoTheorieDag.nl te mogen claimen of te veronderstellen. AutoTheorieDag.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten/diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AutoTheorieDag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Op basis van alle informatie, afbeeldingen, foto’s en video’s is AutoTheorieDag.nl nooit aansprakelijk of verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

Toepasselijk recht

De cursist dient bij enig conflict z.s.m. contact op te nemen met AutoTheorieDag.nl via info@autotheoriedag.nl. Wij zullen uiteraard z.s.m. contact opnemen met de cursist om de stand van zaken te beraadslagen en zo onderling tot een besluit dan wel een positieve uitkomst voor beide partijen te bekomen. Zodoende zal de cursist dan wel AutoTheorieDag.nl dit eerst bewerkstelligen voordat er een beroep op de rechter gedaan kan worden. 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de

disclaimer van www.autotheoriedag.nl op deze pagina.

Overige bepalingen

AutoTheorieDag.nl beroept zich op alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden van AutoTheorieDag.nl. Hierbij verklaart de cursist de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart zich hiermee akkoord.